အဘိဓမၼာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဖိုင္မ်ားကို တင္ပို႔လွဴဒါန္းလိုသူ ကုသိုလ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းလိုသည့္ ဖိုင္မ်ားကို ေအာက္ပါ Email Address သို႔ ေပးပို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

abhidhammafoundation.sg@gmail.com