အဘိဓမၼာ တည္တံ့ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး အတြက္ အဘိဓမၼာႏွင့္ သက္ဆိုင္သမွ်ေသာ စာဖိုင္၊ အသံဖိုင္၊ ရုပ္သံဖိုင္၊ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ကုသိုလ္ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအား ဝမ္းေျမာက္လိႈက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။

အသင္းဝင္ရန္ – အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုသူ ကုသိုလ္ရွင္မ်ား အသင္းဝင္ရန္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ ေဖာင္ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – အဘိဓမၼာအသင္းႀကီးအတြက္ ကုသိုလ္ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့သူမ်ား၏ စာရင္းကို အမ်ားသူငါ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚဆိုႏိုင္ရန္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဘိဓမၼာစုဘူး – ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလည္း ေန႔စဥ္ အာစိဏၰကံဒါနမွဳကို ေၾကာင့္ၾကပင္ပန္းမွဳမရွိပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အဘိဓမၼာစုဘူးေလးမ်ားကို ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ လဲလွယ္လွဴဒါန္းသည့္စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ စုဘူးေလးမ်ားအား ျပန္လည္အပ္ႏွံလဲလွယ္လွဴဒါန္းလိုပါလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အသစ္စတင္ ဒါနျပဳလိုပါလွ်င္လည္းေကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ ရယူ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းရန္ – အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေစတနာသဒၶါတရားအေလွ်ာက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းလိုပါက လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖိုင္တင္ပို႔လွဴဒါန္းရန္ – အဘိဓမၼာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာဖိုင္၊ အသံဖိုင္၊ ရုပ္သံဖိုင္ မ်ား ေပးပို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္အစားႀကီးေသာ ဖိုင္မ်ားကို အလွဴရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ Upload လုပ္၍လွဴဒါန္းႏိုင္သည္အထိ ဆက္လက္ျပင္ဆင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။