သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္
(က) ဒီဃနိကာယ္ ၃ – က်မ္း (ျမန္မာျပန္)
၁။ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၂။ မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၃။ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
(ခ) မဇၩိမနိကာယ္ ၃ – က်မ္း (ျမန္မာျပန္)
၁။ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၂။ မဇၩိမပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၃။ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
(ဂ) သံယုတၱနိကာယ္ ၅ – က်မ္း (ျမန္မာျပန္)
၁။ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၂။ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၃။ ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၄။ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၅။ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
(ဃ) အဂုၤတၱရနိကာယ္ ၁၁ – က်မ္း (ျမန္မာျပန္)
၁။ ဧကကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၂။ ဒုကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၃။ တိကနိပါတ္္ ျမန္မာျပန္
၄။ စတုကၠနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၅။ ပၪၥကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၆။ ဆကၠနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၇။ သတၱကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၈။ အ႒ကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၉။ န၀ကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၁၀။ ဒသကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
၁၁။ ဧကာဒသကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္
(င) ခုဒၵကနိကာယ္ ၁၈ – က်မ္း (ျမန္မာျပန္)
၁။ ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၂။ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၃။ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၄။ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၅။ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၆။ ၀ိမာန၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၇။ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၈။ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၉။ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၁၀။ ေထရီအပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၁၁။ ဗုဒၶ၀ံသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၁၂။ စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၁၃။ မိလိႏၵပဥာွပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္