အဘိဓမၼာပိဋက
အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း (ပါဠိေတာ္)
၁။ ဓမၼသဂၤဏီက်မ္း
၂။ ဝိဘင္း(ဝိဘဂၤ)က်မ္း
၃။ ဓာတုကထာက်မ္း
၄။ ပုဂၢလပညတ္(ပုဂၢလပညတၱိ)က်မ္း
၅။ ကထာဝတၳဳက်မ္း
၆။ ယမိုက္ (ယမက)က်မ္း
၇။ ပ႒ာန္း (ပ႒ာန)က်မ္း

အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း (ျမန္မာျပန္)
၁။ ဓမၼသဂၤဏီက်မ္း ျမန္မာျပန္
၂။ ဝိဘင္း(ဝိဘဂၤ)က်မ္း ျမန္မာျပန္
၃။ ဓာတုကထာက်မ္း
၄။ ပုဂၢလပညတ္(ပုဂၢလပညတၱိ)က်မ္း ျမန္မာျပန္
၅။ ကထာဝတၳဳက်မ္း ျမန္မာျပန္
၆။ ယမိုက္ (ယမက)က်မ္း
၇။ ပ႒ာန္း (ပ႒ာန)က်မ္း

 

အဘိဓမၼာ ႏွင့္ပက္သတ္၍ ေရးသားပူေဇာ္ခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ား ၊ လူပုဂိဳလ္မ်ားဧ။္ စာအုပ္စာေပးမ်ား၊ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ စုစည္းပူေဇာ္ ေပးသြားပါမညျ္ဖစ္ပါသည္ ။
စဥ္။ စာေရးသူ က်မ္းစာအုပ္အမည္ အေၾကာင္းအရာ
၁။ လယ္တီ ဆရာေတာ္ႀကီး အဘိဓမၼာ ပရမတၳသံခိပ္က်မ္း သၿဂႋဳဟ္ ၉-ပိုင္းကို လယ္တီ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ သံေပါက္လကၤာ ၆၆၀ ျဖင့္ေရးသား ပူေဇာ္သည္။