စာအုပ္မ်ားမွာ DhammaDownload ၊ အျခားေသာ online source မ်ားႏွင့္ အဘိဓမၼာအသင္းမွ scan ဖတ္ကုသိုလ္ ျပဳထားေသားဖိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အဘိဓမၼာစာအုပ္မ်ား

အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ(အင္းစိန္)
အဘိဓမၼာလက္ေဆာင္
ပ႒ာန္းလက္ေဆာင္
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
ဗုဒၶအဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္
ဆရာမႀကီးေဒၚခင္လွတင္ (ဓမၼဗ်ဴဟာ)
အဘိဓမၼာ(ရိုးရိုး) မွတ္စု – ပထမဆင့္
အဘိဓမၼာ(ရိုးရိုး) မွတ္စု – ဒုတိယဆင့္
အဘိဓမၼာ(ရိုးရိုး) မွတ္စု – တတိယဆင့္
အဘိဓမၼာ(ရိုးရိုး) ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား – ပထမဆင့္ (၁၉၇၂ မွ ၂၀၁၁)
အဘိဓမၼာ(ရိုးရိုး) ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား – ဒုတိယဆင့္ (၁၉၇၆မွ ၂၀၁၀)
အဘိဓမၼာ(ရိုးရိုး) ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား – တတိယဆင့္ (၁၉၇၇ မွ ၂၀၁၀)